DVU0022 DVU0022 HAMP domain/GGDEF domain/EAL domain protein