GO:0000175

Polyribonucleotide nucleotidyltransferase
Polyribonucleotide nucleotidyltransferase
polynucleotide phosphorylase/polyadenylase (RefSeq)
Ribonuclease PH (RNase PH) (tRNA nucleotidyltransferase) (RefSeq)