GO:0004654

Polyribonucleotide nucleotidyltransferase
Polyribonucleotide nucleotidyltransferase
polynucleotide phosphorylase/polyadenylase (RefSeq)