GO:0004512

inositol-3-phosphate synthase (RefSeq)
Myo-inositol-1-phosphate synthase (RefSeq)