COG3280

putative malto-oligosyltrehalose synthase (RefSeq)