5.4.99.15

putative malto-oligosyltrehalose synthase (RefSeq)