CN hydrolase family, Apolipoprotein N-acyltransferase subfamily

Apolipoprotein N-acyltransferase