Type IA topoisomerase family

DNA topoisomerase I (NCBI)
DNA topoisomerase 1
DNA topoisomerase