IPR028098

Glycosyl transferase group 1
Glycosyl transferase group 1
Glycosyl transferase group 1
Glycosyl transferase group 1
Glycosyl transferase group 1
Glycosyl transferase, group 1 (NCBI)
Glycosyl transferase (NCBI)
Glycosyl transferase, group 1 (NCBI)
Glycosyl transferase, group 1 (NCBI)
Glycosyl transferase, group 1/2 family protein