IPR006638

tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase
Lipoyl synthase
Biotin synthase
conserved hypothetical protein (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)
Radical-activating enzyme (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)