IPR004563

Apolipoprotein N-acyltransferase
Apolipoprotein N-acyltransferase