IPR001204

Phosphate transporter
Phosphate transporter family protein