IPR000715

Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase
putative glycosyl transferase, family 4:Aldehyde dehydrogenase (NCBI)
Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase