GO:0051719

C-5 cytosine-specific DNA methylase (NCBI)
putative DNA (cytosine-5-)-methyltransferase (RefSeq)
putative DNA methyltransferase (RefSeq)
putative site-specific DNA-methyltransferase (RefSeq)
Site-specific DNA-methyltransferase (RefSeq)
putative site-specific DNA-methyltransferase (RefSeq)
Site-specific DNA methylase (RefSeq)