COG669

Phosphopantetheine adenylyltransferase
Phosphopantetheine adenylyltransferase
Pantetheine-phosphate adenylyltransferase (RefSeq)