GO:0042158

Apolipoprotein N-acyltransferase
Prolipoprotein diacylglyceryl transferase
Apolipoprotein N-acyltransferase
Prolipoprotein diacylglyceryl transferase
apolipoprotein N-acyltransferase, copper homeostasis protein (RefSeq)