GO:0008963

Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase
putative glycosyl transferase, family 4:Aldehyde dehydrogenase (NCBI)
Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase
Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide- transferase (RefSeq)
putative glycosyl transferase (RefSeq)