GO:0006656

archaetidylserine synthase (NCBI)
phosphatidylserine synthase (pssA-like) (RefSeq)