2.4.1.25

4-alpha-glucanotransferase
4-alpha-glucanotransferase
putative malto-oligosyltrehalose synthase (RefSeq)