COG498

Threonine synthase
Threonine synthase (NCBI)
threonine synthase (RefSeq)