GO:0006400

tRNA(Ile)-lysidine synthase
Queuine tRNA-ribosyltransferase
tRNA modification GTPase MnmE
tRNA-specific 2-thiouridylase MnmA
tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase
Glutamyl-Q tRNA
tRNA
tRNA modification GTPase MnmE
tRNA-2-methylthio-N
tRNA-specific 2-thiouridylase MnmA