GO:0009332

Glutamyl-tRNA synthetase (NCBI)
Glutamyl-tRNA synthetase (RefSeq)
glutamate tRNA synthetase, catalytic subunit (RefSeq)
putative glutamyl-tRNA synthetase (RefSeq)