GO:0004013

Adenosylhomocysteinase
S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase (NCBI)
Adenosylhomocysteinase
S-adenosyl L-homocysteine hydrolase (RefSeq)