6.1.1.-

putative glutamyl-tRNA synthetase (RefSeq)