ArgJ family

Ornithine acetyltransferase (NCBI)
Arginine biosynthesis bifunctional protein ArgJ