GO:0004605

Phosphatidate cytidylyltransferase
Phosphatidate cytidylyltransferase
CDP-diglyceride synthase (RefSeq)