2.7.7.41

Phosphatidate cytidylyltransferase
Phosphatidate cytidylyltransferase
CDP-diglyceride synthase (RefSeq)