GO:0009451

RNA modification enzyme, MiaB family
Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO
Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO
RNA modification enzyme, MiaB-family
rRNA methylase (RefSeq)