Dethiobiotin synthetase family

Dethiobiotin synthetase (NCBI)
ATP-dependent dethiobiotin synthetase BioD