COG382

4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase
4-hydroxybenzoate octaprenyl transferase related protein (NCBI)
4-hydroxybenzoate octaprenyltransferase, putative
geranylgeranyl bacteriochlorophyll synthase (RefSeq)
putative Prenyltransferase, UbiA family (RefSeq)
p-hydroxybenzoate octaprenyltransferase (RefSeq)