IPR014729

GMP synthase [glutamine-hydrolyzing]
Phosphopantetheine adenylyltransferase
Argininosuccinate synthase
Asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing) (NCBI)
Conserved hypothetical protein (NCBI)
Tryptophanyl-tRNA synthetase (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)
4'-phosphopantetheine adenylyltransferase (NCBI)
Universal stress protein (Usp) (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)