IPR006195

Lysine--tRNA ligase
Threonine--tRNA ligase
Serine--tRNA ligase
Proline--tRNA ligase
Asparagine--tRNA ligase
Histidine--tRNA ligase
Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit
Aspartate--tRNA(Asp/Asn) ligase
Threonyl-tRNA synthetase (NCBI)
Prolyl-tRNA synthetase (NCBI)