IPR029044

Glycosyl transferase family 2
Glycosyl transferase family 2
Glycosyl transferase family 2
Glycosyl transferase family 2
Mannose-1-phosphate guanylyltransferase/mannose-6-phosphate isomerase
Molybdenum cofactor guanylyltransferase
Glycosyl transferase family 2
Glucose-1-phosphate cytidylyltransferase
Glycosyl transferase family 2
Glycosyl transferase family 2