IPR002305

Tryptophanyl-tRNA synthetase
Tyrosine--tRNA ligase
Tryptophanyl-tRNA synthetase (NCBI)
Tyrosyl-tRNA synthetase (NCBI)
Tyrosine--tRNA ligase
Tryptophanyl-tRNA synthetase