COG3030

FxsA cytoplasmic membrane protein
FxsA protein