IPR006097

Glu/Leu/Phe/Val dehydrogenase family protein