GO:0003983

UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase
UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase
ADP-glucose pyrophosphorylase (NCBI)
UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase, putative
UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase
glucose-1-phosphate uridylyltransferase (RefSeq)