IPR000537

4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase
Protoheme IX farnesyltransferase
4-hydroxybenzoate octaprenyl transferase related protein (NCBI)
Protoheme IX farnesyltransferase
4-hydroxybenzoate octaprenyltransferase, putative