Glutamyl-tRNA reductase family

Glutamyl-tRNA reductase (NCBI)
Glutamyl-tRNA reductase