IPR006223

Aminomethyltransferase
Aminomethyltransferase