IPR028896

Aminomethyltransferase
Aminomethyltransferase