IPR006222

Aminomethyltransferase
Aminomethyltransferase