IPR029043

Aminomethyltransferase
Aminomethyltransferase