IPR008953

Periplasmic (Fe) hydrogenase small subunit
Periplasmic Fe hydrogenase small subunit
Periplasmic [Fe] hydrogenase small subunit