IPR003149

Periplasmic (Fe) hydrogenase small subunit
Fe-only hydrogenase, large & small subunits, cytoplasmic
Periplasmic Fe hydrogenase small subunit
[Fe] hydrogenase gamma
Periplasmic [Fe] hydrogenase small subunit