V

putative ABC transporter, ATPase (RefSeq)
putative ABC-2 transporter, permease (RefSeq)