IPR023031

Orotate phosphoribosyltransferase
Orotate phosphoribosyltransferase (NCBI)
Orotate phosphoribosyltransferase