IPR004467

Orotate phosphoribosyltransferase
Orotate phosphoribosyltransferase (NCBI)
Orotate phosphoribosyltransferase