IPR005840

Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO
Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO