GO:0004595

Phosphopantetheine adenylyltransferase
4'-phosphopantetheine adenylyltransferase (NCBI)
Phosphopantetheine adenylyltransferase
Pantetheine-phosphate adenylyltransferase (RefSeq)